Habarlar

 • Müşderileriň ynamy sebäpli APF / SVG sargytlary artmagyny dowam etdirýär

  Müşderileriň ynamy sebäpli APF / SVG sargytlary artmagyny dowam etdirýär

  Mart gaty işli boldy we APF / SVG iberişlerimiz artmagyny dowam etdirdi.Kuwwatly önümleriň hünärli üpjünçisi hökmünde ýokary hilli önümler we hünär hyzmatlary bilen müşderileriň ykrar edilmegine eýe bolduk.Geljekde önüm dizaýnyny optimizirlemegi, önümiň hilini ýokarlandyrmagy dowam etdireris ...
  Koprak oka
 • Tiristor güýç sazlaýjylary geljekki ýaşyl energiýa ulgamlarynyň netijeliligini we durnuklylygyny nädip emele getirip biler?

  Tiristor güýç sazlaýjylary geljekki ýaşyl energiýa ulgamlarynyň netijeliligini we durnuklylygyny nädip emele getirip biler?

  Durnukly we arassa energiýa bolan global islegiň artmagy bilen, elektrik in engineeringenerçilik tehnologiýasy, energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak, ýitgileri azaltmak we has durnukly energiýa ulgamynyň işleýşini gazanmak üçin innowasion çözgütleri gözleýär.Bu kontekstde, has gowy güýç hökmünde SCR Power Controller ...
  Koprak oka
 • SVC bilen SVG arasyndaky tapawutlar

  SVC bilen SVG arasyndaky tapawutlar

  Önüm saýlanylanda, köp müşderi menden SVG näme we SVC bilen tapawudy näme?Size biraz giriş bermäge rugsat ediň, saýlamagyňyz üçin peýdaly bolar diýip umyt edýärin.SVC üçin dinamiki reaktiw güýç çeşmesi hökmünde pikir edip bileris.Kuwwatly reaktiw güýji üpjün edip biler ...
  Koprak oka
 • Malaýziýada giňden ulanylýan Noker Electric tiristor güýç dolandyryjysy

  Malaýziýada giňden ulanylýan Noker Electric tiristor güýç dolandyryjysy

  Kuwwat gözegçiligimiziň satuwynyň köpelmegi bilen Malaýziýadaky wekilimiz tiristor güýç gözegçisiniň bir toparyny satyn aldy.Meýdany gurnamak we ýük synagyndan soň, kompaniýamyzyň güýç gözegçilik ediji önümleri ygtybarly işleýär we has ýokary öndürijilige eýe bolup, öwgä mynasyp boldy ...
  Koprak oka
 • Nol kesiş scr güýji sazlaýjy näme?

  Nol kesiş scr güýji sazlaýjy näme?

  Nol kesiş gözegçiligi, esasanam ýük garşylykly görnüş bolanda, güýç sazlaýjysyna gözegçilik etmegiň iň giň ýaýran usulydyr.Tiristor naprýatageeniýe nol bolanda açylýar ýa-da öçürilýär, we tiristoryň wagtyny we öçürilişini sazlamak arkaly güýji sazlap bolýar....
  Koprak oka
 • Faza burç gözegçiligi scr güýç sazlaýjy näme?

  Faza burç gözegçiligi scr güýç sazlaýjy näme?

  Fazanyň burç gözegçiligi scr güýç sazlaýjysy barada has köp müşderi soraýar?Bu gün size käbir tanyşdyryş bereris.Hemmämiziň bilşimiz ýaly mysal hökmünde üç fazaly ulgamy alyň.Her tapgyrda paralel iki sany SCR bar.Faza-burç gözegçiliginde ba-nyň her SCR ...
  Koprak oka
 • Statik var generatoryny we işjeň garmoniki süzgüji nädip saýlamaly

  Statik var generatoryny we işjeň garmoniki süzgüji nädip saýlamaly

  Kuwwat hiliniň tejribesine esaslanyp, işjeň garmoniki süzgüç saýlanymyzda, garmoniki basyşyň kuwwatyna baha bermek üçin köplenç iki formula ulanylýar.1. Merkezleşdirilen dolandyryş: Garmoniki dolandyryşyň konfigurasiýa kuwwatyna baha beriň ...
  Koprak oka
 • Işjeň garmoniki süzgüç bilen statiki var generatorynyň arasyndaky tapawut

  Işjeň garmoniki süzgüç bilen statiki var generatorynyň arasyndaky tapawut

  Köplenç müşderiler işjeň garmoniki süzgüç bilen statiki var generatorynyň arasyndaky tapawut barada soraýarlar, indi size jogap bermäge rugsat ediň.Işjeň güýç süzgüji APF, häzirki zaman elektronika tehnologiýasyndan öndürilen güýç garmoniki dolandyryş enjamlarynyň we ...
  Koprak oka
 • “Nokel Electric” grid-off gün inwertory müşderiler tarapyndan giňden wasp edildi

  “Nokel Electric” grid-off gün inwertory müşderiler tarapyndan giňden wasp edildi

  Energetika elektronikasynyň tehnologiýasyny ösdürmekde köp ýyllyk baý tejribä esaslanyp, kompaniýamyz gün energiýasy inwertorlaryny ösdürýär.Fotowoltaik öçüriji günüň dowamynda fotowoltaik massiw, gün energiýasyny PWM / MP-iň gözegçiligi astynda elektrik energiýasyna öwürýär ...
  Koprak oka
 • Garmonikany gowşatmagyň dürli ýollary

  Garmonikany gowşatmagyň dürli ýollary

  Garmonikany gowşatmagyň köp usuly bar, ýöne ähli meseleleri çözmek üçin çözgüt ýok.Dürli elektrik üpjünçiligi, dürli ýük, garmonikany gowşatmak üçin iň oňat çözgüt hödürlemeli.Aşakdaky tablisada dürli garmoniki gowşatmak tehnologiýalarynyň THDi bilen deňeşdirilýär ...
  Koprak oka
 • Gurlan temperatura moduly scr güýç sazlaýjylary K görnüşli termoelektrik jübütleri bilen üstünlikli işleýär

  Gurlan temperatura moduly scr güýç sazlaýjylary K görnüşli termoelektrik jübütleri bilen üstünlikli işleýär

  Elektrik ýyladyş ýagdaýynda köp peçler temperaturany kesgitlemek üçin K görnüşli termokupllary ulanýarlar.Müşderiniň maýa goýumlaryny azaltmak we temperatura gözegçilik metriniň bahasyny tygşytlamak üçin, içindäki temperatura gözegçiligi bilen nwe görnüşli güýç gözegçisini taýýarladyk ...
  Koprak oka
 • Näme üçin motor ýumşak başlangyjy saýlamaly?

  Näme üçin motor ýumşak başlangyjy saýlamaly?

  Häzirki wagtda senagat we magdan kärhanalarynda köp mukdarda AC asynkron hereketlendirijiler ulanylýar, olaryň köpüsi göni başlangyç tertibini kabul edýär.Göni başlamak, hereketlendirijini pyçak ýa-da gönüden-göni tok bilen birikdirilen kontaktor arkaly başlamagyň iň ýönekeý usulydyr ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6