Üç faza 220v 400v 690v Gurlan aýlawly hereketlendiriji ýumşak başlangyç 7.5–630kW

Gysga düşündiriş:

Aýlanyp geçýän motorly ýumşak başlangyç, köp aýlanyp geçýän görnüşleri goldaýan iň täze önüm arhitektura platformasyna esaslanýan kompaniýamyz tarapyndan döredilen ýumşak başlangyçdyr.Arhitektura programma üpjünçiliginde we enjamlarynda ep-esli derejede optimallaşdyryldy we kämilleşdirildi.

Iň soňky 32 bitli ARM arhitekturasynyň esasy dolandyryş çipine esaslanyp, algoritmiň işleýşi we funksiýalary hasam kämilleşdirilýär.Frequokary ýygylykly optokupler bilen işleýän tiristor dizaýny, tiristoryň içerki geçirijilik netijeliligini ýokarlandyrýan we ýitgileri azaldýan adaty analog impuls hereketlendirijisiniň ornuny tutýar.

Gurlan aýlanyp geçýän kontakt dizaýny önüme giň naprýa .eniýe üýtgemelerine uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär.Önüm, şeýle hem agyr önümçilik gurşawyna has oňat uýgunlaşyp bilmek üçin çyzykly temperaturany kesgitlemek, sazlanyp bilinýän üç fazaly deňagramsyzlyga çydamlylyk we artykmaç ýük çydamlylygy dizaýnyna eýe.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Içinde aýlanyp geçýän NK700 kontakt ýumşak başlangyç komponentleri, materiallar we iň täze mikrokompýuter dolandyryş tehnologiýasy.Bu önüm, hereketlendirijiniň ýumşak başlangyjyny, ýumşak duralgasyny, energiýany tygşytlamagy we köp gorag funksiýalaryny birleşdirýän ýokary hilli enjamyň kömegi bilen öndürilen we hereketlendiriji güýji hökmünde hemişelik tizlikli AC hereketlendirijisini ulanmaga bagyşlanýar.

Adaty başlangyç usuly bilen deňeşdirilende, gurlan aýlaw kontaktorynyň ýumşak başlangyjy NK700 ulanylandan soň, hereketlendirijide naprýa, eniýe, tork we tok oňat işläp biler, şonuň üçin ýüküň mehaniki täsiri doly gowulaşar;baý motor gorag funksiýalary, motoryň hyzmat möhletini uzaltmakda möhüm rol oýnady;şol bir wagtyň özünde, ulgamyň ulgam funksiýasyny netijeli durmuşa geçirip biljek kompýuter dolandyryş ulgamy bilen aragatnaşyk funksiýasyna eýedir.

1. Birnäçe başlangyç tertibi

Ulanyja häzirki çäklendiriji başlangyç we naprýa .eniýe başlangyjyny saýlamaga we her başlangyç re modeiminde programmirläp bolýan başlangyç we häzirki çäkleri ulanmaga rugsat berilýär, şonuň üçin bu sahypa programmasyna köp laýyk gelýär we iň amatly başlangyja ýetýär.

2. reliokary ygtybarlylyk

Performanceokary öndürijilikli mikroprosessor gözegçilik ulgamynda signallary sanly görnüşde işleýär, bu öňki analog setirde aşa düzedişden gaça durýar we ajaýyp takyklygy we ýerine ýetiriş tizligini alýar.

3. Gurlan aýlaw kontaktory

Gurlan aýlaw kontaktory uzak wagtlap beýleki daşarky aýlaw kontakt zarýadly iş re modeiminden tapawutlylykda elektrik energiýasy bilen işleýän tehnologiýany ulanmaýar, şonuň üçin bu önüm energiýa tygşytlaýar, ses çykmaz, elektromagnit hapalanmaz, uçgun öndürmez, ýaşyl daşky gurşaw goragy.

 

4. Standart MODBUS-RTU teswirnamasy

Sargyt goýlanda, ulanyjy adaty MODBUS-RTU aragatnaşyk protokoly bilen modeli saýlap biler ýa-da programmanyň zerurlygyna görä däl.

5. Ösen gorag funksiýasy bilen birleşdirilen

Fazanyň şowsuzlygynyň gorag funksiýalary, artykmaç ýüklemek, artykmaç, fazanyň häzirki deňagramsyzlygy, motor we beýleki enjamlary goramak üçin tiristor gyzmagy.

6. Easyeňil tehniki hyzmat

Monitoryň signal kodlaşdyryş ulgamy, enjamyň 24 sagadyň dowamynda işleýän ýagdaýyna gözegçilik edýän lcd displeýden durýar we çalt näsazlygy anyklaýar.

Spesifikasiýa

Haryt Spesifikasiýa
Esasy naprýa .eniýe 380VAC , 690VAC
Motor güýji 5.5-630kW
Düzülip başlaýan wagt 1-120-nji ýyllar
Düzülip bilinýän wagt 0-120-nji ýyllar
Kuwwat ýygylygy 50 / 60Hz
Uýgunlaşdyryjy motor Düwürtik-kapas üç fazaly asynkron motor
Dolandyryş çeşmesiniň naprýa .eniýesi 100 ~ 240VAC
Frequygylygy başlaň Loadüklere baglylykda sagatda 20 gezekden köp bolmaly däl
Dolandyryş tertibi 1. Ramp naprýa .eniýesi

2. Ramp tok

3. Häzirki çäk

Sanly giriş 3 kanal
Analog çykyş 1 kanal 4-20mA / 0-10V
Röle çykyşy 2 röle çykyşy
Buýruk girişini işletmek 1. Klawiatura displeýiniň sazlamasy2. Terminal sazlamasyna gözegçilik3. RS485 aragatnaşyk berilýär
Aragatnaşyk Standart Modbus protokoly, 1 kanal
Gorag synpy IP42
Sowuklama nagşy Tebigy ýeliň sowadylmagy
Ulanyljak ýeri Poslaýjy gazdan we geçiriji tozandan gowy howa çalşygy bolan ýapyk ýer.
Daşky gurşawyň ýagdaýy Iň ýokary belentlik : 1000m (3280 ft)
Amal Daşky gurşawyň temperaturasy: 0 ℃ + 50 ℃ (32 ºF-den 122 ºF)Dükanyň temperaturasy: -40 ℃ + 70 ℃ (-40 ºF-den 158 ºF)

Haryt maglumatlary

Içinde aýlanyp geçýän hereketlendirijiniň ýumşak başlangyç gabygynyň esasy gurluşy, ykjam ölçegli we owadan görnüşi bolan plastmassa gabygy, ösen ýer tozy pürküji we plastmassa pürküji tehnologiýasydyr.Hytaýda meşhur SCR markasyny kabul ediň.Iberilmezden ozal berk synag bilen ähli kompýuter tagtasy.Aýlanyp geçýän motorly ýumşak başlangyç gaty amatly hereketlendiriji enjamdyr.Staryldyz üçburçluk starterini, öz-özüni sazlaýan naprýa .eniýe starterini üstünlikli çalyşdy.

aýlanyp başlamak
önümçilik liniýasy
ýumşak başlangyç programmasy

Model

Model Bahalandyrylan naprýa .eniýe

(V)

Bahalandyrylan güýç

(kWt)

Bahalandyrylan tok

(A)

NK700-008-03

380

7.5

22

NK700-011-03

380

11

27

NK700-015-03

380

15

30

NK700-018-03

380

18.5

34

NK700-022-03

380

22

35

NK700-030-03

380

30

65

NK700-037-03

380

37

70

NK700-045-03

380

45

88

NK700-055-03

380

55

110

NK700-075-03

380

75

140

NK700-090-03

380

90

172

NK700-110-03

380

110

200

NK700-132-03

380

132

280

NK700-160-03

380

160

320

NK700-185-03

380

185

355

NK700-200-03

380

200

380

NK700-220-03

380

220

440

NK700-250-03

380

250

480

NK700-280-03

380

280

560

NK700-315-03

380

315

600

NK700-355-03

380

355

700

NK700-400-03

380

400

780

NK700-450-03

380

450

820

NK700-500-03

380

500

1000

NK700-630-03

380

630

1100

NK700-030-06

690

30

31

NK700-037-06

690

37

38

NK700-045-06

690

45

46

NK700-055-06

690

55

57

NK700-075-06

690

75

77

NK700-090-06

690

90

93

NK700-110-06

690

110

114

NK700-132-06

690

132

136

NK700-160-06

690

160

165

NK700-185-06

690

185

191

NK700-200-06

690

200

207

NK700-220-06

690

220

227

NK700-250-06

690

250

258

NK700-280-06

690

280

289

NK700-315-06

690

315

325

NK700-355-06

690

355

367

NK700-400-06

690

400

413

NK700-450-06

690

450

465

NK700-500-06

690

500

517

NK700-630-06

690

630

651

1) ordinaryönekeý ýük üçin: Nasoslar, kompressorlar we ş.m. ýaly hereketlendirijiniň namaplatasynda bellenen hereketlendirijileriň tizligine görä degişli aýlawly hereketlendiriji ýumşak başlangyç modelleri saýlanyp bilner.

2) Agyr ýük üçin: Uly kuwwatly oturdylan aýlanyp geçýän motorly ýumşak başlangyç modeli, merkezden gaçyryş enjamy, eziji maşyn, garyşyk we ş.m. ýaly hereketlendirijiniň adynyň kesgitlenen tokyna görä saýlanyp bilner.;

3) startygy-ýygydan başlamak üçin: Motor adynyň belgisi bilen bellenen hereketlendirijiniň bahalandyrylan tokyna görä, has ýokary göwrümli hereketlendiriji ýumşak başlangyjy saýlaýarys.

Arza

ýumşak başlangyçdan aýlanyp geçiň
Softumşak_starter5

Motoryň ýumşak başlangyjyndan aýlanmak aşakdaky ýaly giňden ulanylyp bilner:

1. Suw nasosy

Dürli nasos goýmalarynda po howpy barulaldy.Motor töwekgelçiligini gurmak we toky ýuwaş-ýuwaşdan iýmitlendirmek arkaly bu töwekgelçiligi ep-esli azaldyp bolarmotora.

2. Konweýer kemeri

Konweýer kemerini ulananyňyzda duýdansyz başlamak problema döredip biler.Guşak çekilip, nädogry bolup biler.Yzygiderli başlamak, kemeriň hereketlendiriji böleklerine gereksiz stres goşýar.Motor ýumşak başlangyjy gurmak bilen, kemer has haýal başlar we kemer dogry ýolda galmagy ähtimal.

3. Janköýer we şuňa meňzeş ulgamlar

Guşak sürüjileri bolan ulgamlarda ýüze çykyp biljek meseleler konweýer kemerleri bilen ýüze çykýanlara meňzeýär.Birdenkä, ýiti başlangyç kemeriň ýoldan süýşmek howpuny aňladýar.Motor ýumşak başlangyç bu meseläni çözüp biler.

4. Beýlekiler

Önüm Dispaly

Softumşak başlangyç29
Softumşak başlangyç30
微 信 图片 _20210316154606
aýlanyp başlamak

Müşderi hyzmaty

1.ODM / OEM hyzmaty hödürlenýär.

2. Çalt sargyt tassyklamasy.

3. Çalt eltmegiň wagty.

4. Amatly töleg möhleti.

Häzirki wagtda bu kompaniýa daşary ýurt bazarlaryny we global ýerleşişini güýçli giňeldýär.Hytaýyň elektrik awtomat önümi, dünýä ýokary hilli önümler bilen hyzmat etmek we has köp müşderi bilen ýeňiş gazanmak ýagdaýyna ýetmek üçin Hytaýyň elektrik awtomat önüminde iň gowy on eksport kärhanasynyň birine öwrülmegi maksat edinýäris.

Noker HYZMATY
Ightük

  • Öňki:
  • Indiki: