Noker 3kv 6kv 10kv ýokary woltly tiristor ýumşak başlangyç motor hereketlendirijileri

Gysga düşündiriş:

Volokary woltly hereketlendirijiniň ýumşak başlangyjy, häzirki zaman düşünjesi bilen işlenip düzülendir, esasan, asynkron we sinhron hereketlendirijiler görnüşiniň başlamagy we saklanmagy üçin gözegçilik we goramak üçin ulanylýar.Başlangyç yzygiderli paralel birnäçe tiristordan ybarat bolup, dürli tok we naprýa .eniýe talaplaryna laýyk bolup biler.

Volokary woltly hereketlendirijiniň ýumşak başlangyjy 3000-den 10000V çenli naprýatageeniýe naprýa .eniýesi, gurluşyk materiallary himiýa senagaty, metallurgiýa, polat we kagyz öndürmek pudaklary we ş.m. elektrik senagatynda giňden ulanylýar we suw nasoslary ýaly dürli görnüşli elektromehaniki enjamlar bilen bilelikde ulanylsa gowy ýerine ýetirip biler, janköýerler, kompressorlar, krazerler, agitatorlar we konweýer kemeri we ş.m., ýokary woltly hereketlendirijileri işe girizmek we goramak üçin iň amatly enjam.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

avabv

Volokary woltly hereketlendirijiniň ýumşak başlangyjy, adaty ýyldyz-delta starterini, öz-özüni birikdirýän naprýa .eniýe starterini we magnit dolandyryş naprýa dropeniýeli başlangyç starterini çalyşmak üçin täze görnüşli hereketlendiriji başlangyç enjamdyr.Başlangyç tok bahalandyrylan tokdan takmynan 3 esse pes bolup biler we yzygiderli we üznüksiz başlap biler.

Häzirki transformator üç fazaly toky kesgitleýär we häzirki çäklendirmek we goramak üçin ulanylýar.Naprýa transformeniýe transformatory üç fazaly naprýa .eniýäni kesgitleýär.Çekilen fazany kesgitlemek we aşa wolt we aşaky wolt üçin naprýa .eniýäni goramak üçin ulanylýar.MCU kontrolleýeri fazanyň burçy trigger dolandyryşy üçin tiristory dolandyrýar, şol bir wagtyň özünde hereketlendirijiniň naprýa .eniýesini peseldýär, başlangyç toky çäklendirýär we hereketlendiriji doly tizlik bilen hereket edýänçä hereketlendirijini rahat başlaýar.Motor doly tizlikde işlänsoň, aýlanyp geçýän kontaktora geçiň.Orta woltly hereketlendirijiniň ýumşak başlangyjy motory goramak üçin hereketlendirijiniň parametrlerini kesgitlemegi dowam etdirýär.Volokary woltly hereketlendirijiniň ýumşak başlangyjy hereketlendirijiniň giriş tokyny azaldyp, elektrik toruna we motoryň özüne täsirini azaldyp biler.Şol bir wagtyň özünde, motor ýükleýän enjamyň mehaniki täsirini azaldýar, enjamyň hyzmat möhletini uzaldýar we motoryň näsazlygyny azaldýar.Klawiatura we displeý moduly hereketlendirijiniň ýumşak başlangyjyndaky ähli parametrleri we ýagdaý maglumatlary görkezýär.

1. Bejeriş mugt: Tiristor, aragatnaşyksyz elektrik enjamy.Gerek bolan önümleriň beýleki görnüşlerinden tapawutlanýarSuwuk we böleklere ýygy-ýygydan hyzmat etmek, mehaniki göterijini elektron bölekleriniň hyzmat möhletine öwürýär, şonuň üçin köp ýyllap işlänsoň hiç hili tehniki hyzmat gerek däl.
2. Easyönekeý gurnama we işlemek: Motoryň işleýşine gözegçilik etmek we goramak üçin ýokary woltly tiristor ýumşak başlangyç.Goýup bilerdiňe elektrik liniýasy we motor liniýasy bilen işlemek.Tutuş ulgam, ýokary woltly işlemezden ozal pes woltly elektrik arkaly synag edilip bilner.
3. uptiýaçlyk: Başlangyç wakuum kontaktory bilen üpjün edilendir, bu hereketlendirijini içerde gönüden-göni işe girizip biler. Eger şowsuz bolsa, wakuum kontaktory önümiň dowamlylygyny üpjün etmek üçin motory gönüden-göni işe girizmek üçin ulanylyp bilner.

4. volokary woltly tiristor ýumşak başlangyç, elektrikleşdirilen ýokary woltly enjamyň içine girmekden gorkup, elektromagnit bloklaýjy enjam bilen üpjün edilendirýagdaýy.
5. Öňdebaryjy optiki süýüm geçiriş usuly ýokary woltly tiristoryň ýüze çykarylmagyny we LV dolandyryş aýlawlarynyň arasyndaky izolýasiýany amala aşyrýar.
6. DSP mikrokontrol, hakyky ygtybarly we ýokary ygtybarlylygy we ajaýyp durnuklylygy bilen hakyky we ýokary netijelilik merkezi gözegçiligi ýerine ýetirmek üçin ulanylýar.
7. Adam üçin amatly operasiýa interfeýsi bolan hytaý we iňlis dillerinde LCD / sensor ekran görkeziş ulgamy.
8. RS-485 aragatnaşyk porty ýokarky kompýuter ýa-da merkezleşdirilen dolandyryş merkezi bilen aragatnaşyk saklamak üçin ulanylyp bilner.
9. volokary woltly tiristor ýumşak başlangyjynyň ähli zynjyr tagtalary ugramazdan ozal garrylyk synaglary arkaly synagdan geçirilýär.

Spesifikasiýa

Esasy parametrler
Loadük görnüşi Üç fazaly garaguş kafesi asynkron we sinhron hereketlendirijiler
AC naprýa .eniýesi 3kv, 6kv, 10kv, 11kv
Kuwwat ýygylygy 50 / 60hz ± 2hz
Faza yzygiderliligi Islendik faza yzygiderliligi bilen işlemäge rugsat berilýär
Kontaktordan aýlanmak Gurlan aýlaw kontaktory
Elektrik üpjünçiligine gözegçilik AC220V ± 15%
Naprýatageeniýeniň üstünden geçiş Dv / dt snubber tor
Daşky gurşaw ýagdaýy Daşky gurşawyň temperaturasy: -20 ° C - + 50 ° C.
Otnositel çyglylyk: 5% ---- 95% kondensasiýa ýok
1500 metrden pes belentlik (beýiklik bolanda kesgitlenýär)1500 metrden gowrak)
Gorag funksiýasy
Faza goragy ýitirýär Başlangyç wagtynda başlangyç elektrik üpjünçiliginiň islendik tapgyryny kesiň
Artykmaç gorag Amaldan aşa gorag sazlamasy: 20-500% .agny
Deňagramsyz tok Deňagramsyz tok goragy: 0-100%
Artykmaç gorag 10a, 10, 15, 20, 25, 30, ýapyk
Artykmaç woltly gorag Esasy naprýa .eniýeden 120% ýokary
Woltdan pes gorag Esasy naprýa .eniýeden 70% pes
Aragatnaşyk
Protokol Modbus RTU
Interfeýs RS485

Model

Model Naprýa .eniýe derejesi Bahalandyrylan tok Ministrler kabinetiniň ölçegleri
  (kV) (A) H (mm) W (mm) D (mm)
NMV-500/3 3 1 13 2300 1000 1500
NMV-900/3 3 204 2300 1000 1500
NMV- 1250/3 3 283 2300 1200 1500
NMV- 1800/3 3 408 2300 1500 1500
NMV-2000/3 3 453 2300 1500 1500
NMV-2000/3 we ondan ýokary 3 > 450 Sargyt etmek
NMV-500/6 6 57 2300 1000 1500
NMV- 1000/6 6 1 13 2300 1000 1500
NMV- 1500/6 6 170 2300 1000 1500
NMV-2000/6 6 226 2300 1000 1500
NMV-2500/6 6 283 2300 1200 1500
NMV-3000/6 6 340 2300 1200 1500
NMV-3500/6 6 396 2300 1500 1500
NMV-4000/6 6 453 2300 1500 1500
NMV-4000/6 we ondan ýokary 6 > 450 Sargyt etmek
NMV-500/10 10 34 2300 1000 1500
NMV- 1000/10 10 68 2300 1000 1500
NMV- 1500/10 10 102 2300 1000 1500
NMV-2000/10 10 136 2300 1000 1500
NMV-2500/10 10 170 2300 1000 1500
NMV-3000/10 10 204 2300 1200 1500
NMV-3500/10 10 238 2300 1200 1500
NMV-4000/10 10 272 2300 1200 1500
NMV-5000/10 10 340 2300 1500 1500
NMV-6000/10 10 408 2300 1500 1500
NMV-6000/10 we ondan ýokary 10 > 450 Sargyt etmek

Orta woltly ýumşak başlangyçlary sargyt etmezden ozal, tassyklamak üçin has köp maglumat hödürlemeli.

1. Motoryň parametrleri

2. Parametrleri ýükläň

3. Elektrik üpjünçiliginiň parametrleri

4. Beýleki parametrler

Arza

soft_starter_application
Hytaý 3kv 6kv 10kv nasos kompressory orta woltly tiristor motor ýumşak başlangyjy

Volokary woltly tiristor ýumşak başlangyç kagyz fabriginde, kömür käninde, nebit, elektrik energiýasy, himiýa senagaty, suw konserwasiýasy, harby senagat, metallurgiýa, polat, gämi gurluşygy, lagym arassalaýyş, ýeňil senagat, demir ýol, gurluşyk materiallary, şäher in engineeringenerçiligi, giňden ulanylýar. derman we beýleki senagat pudaklary.Programma mysallary Suw nasosy: (mysal üçin, suw üpjünçiligi, zeýkeş, lagym arassalamak, nebit nasosy, kömür käniniň ýerasty nasosy) Howa kompressory: uly çeňňek.

Önümiň görkezilmegi

ýokary_ wolt_tiristor_motor_starter
orta wolt_starter

Müşderi hyzmaty

1. ODM / OEM hyzmaty hödürlenýär.

2. Çalt sargyt tassyklamasy.

3. Çalt eltmegiň wagty.

4. Amatly töleg möhleti.

Häzirki wagtda bu kompaniýa daşary ýurt bazarlaryny we global ýerleşişini güýçli giňeldýär.Hytaýyň elektrik awtomat önümi, dünýä ýokary hilli önümler bilen hyzmat etmek we has köp müşderi bilen ýeňiş gazanmak ýagdaýyna ýetmek üçin Hytaýyň elektrik awtomat önüminde iň gowy on eksport kärhanasynyň birine öwrülmegi maksat edinýäris.

Noker HYZMATY2
Ightük

  • Öňki:
  • Indiki: