Noker iň ýokary marka gyzgyn satuw diwary oturdylan reaktiw kuwwatly awtoulag kompensasiýa bölümi 75kvar Svg Statik Var generatory

Gysga düşündiriş:

Svg statik var generatory, reaktiw we garmoniki öwezini dolmak maksady bilen inwertoryň AC naprýa .eniýesiniň bahasyna we fazasyna gözegçilik etmek üçin IGBT ulanýar.SVG reaktiw ýük üçin çalt öwezini dolup biler we gaty ýokary kompensasiýa takyklygyny gazanyp biler.Noker statik var generatory 3 derejeli, has ygtybarly we ýokary öndürijilikli täze tehnologiýany uýgunlaşdyrýar.

Statik var generatory häzirki wagtda berlen reaktiw güýç gözegçiliginde iň oňat çözgütdir.SVG has çalt (10 metr içinde), öwezini dolmagyň takyklygy ýokary (güýç faktory 0,99-dan ýokary), öwezini dolmagyň usuly çeýe (SVG hem induktiw reaktiw güýji, hem-de kuwwatly reaktiw güýji öwezini dolup biler), SVG hem garmoniki işjeň süzgüç funksiýasyna eýedir. tok.

Rulon degirmeni, ark peç, öwrüji, Blaster peç, geçiriş ulgamy, ýygylyk öwrüjisi, ýokary elektrik üpjünçiligi, UPS, lift, super press, kesmek, san dolandyryş enjamy, ark çyrasy, halogen çyrasy, kondisioner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

SVG statik var generatory, 3P3W we 3P4W ýaly giriş naprýa .eniýe ulgamy üçin fazalar bilen düşürilmedik bitarap simleriň arasyndaky ýükleri deňleşdirip biler.Şol sebäpden, oba ýerlerinde elektrik paýlanyşynda, käbir önümçilik goşundylarynda we başga-da deňagramsyz ýükler bilen birlikde reaktiw güýç talaplary bolan programmalar bilen ajaýyp çözgüt bolar.

1. Garmoniki, reaktiw güýç, deňagramsyzlyk we gibrid kompensasiýa ýaly islendik ileri tutulýan 15 kompensasiýa reesimini goldaýar.
2. IGBT we FPGA çipleri ygtybarly markalar.
3. Enjamyň temperaturasynyň ýokarlanmagyna netijeli gözegçilik ediň.
4. Gaty tebigy gurşawa we elektrik tor gurşawyna uýgunlaşyň.

5. Üç derejeli topologiýa, kiçi göwrüm we ýokary netijelilik.
6. FPGA arhitekturasy, ýokary tizlikli hasaplaýyş güýji.
7. Güýçli algoritm, çalt jogap we takyk öwezini dolmak.
8. Gurluş, programma üpjünçiligi, apparat we funksiýalar üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary beriň.

svg

Spesifikasiýa

Tor naprýa .eniýesi (V) 200/400 /480 /690
Tor naprýa .eniýe diapazony -20% - + 20%
Tor ýygylygy (Hz)

50/60 (-10% - + 10%)

Öwezini dolmagyň çäkleri

Kuwwatly we induktiw yzygiderli sazlanýar

KT gurnamak usuly

Açyk ýa-da ýapyk aýlaw (parallel işlemegi maslahat beriň)

KT gurnama ýagdaýy

Grid tarapy / ýük tarapy

Jogap bermek wagty

10m ýa-da ondanam az

Baglanyş usuly

3 simli / 4 simli

Artykmaç kuwwat

110% Üznüksiz iş, 120% -1min

Zynjyryň topologiýasy

Üç derejeli topologiýa

Kommutasiýa ýygylygy (khz)

20 KHz

Paralel maşynlaryň sany

Modullaryň arasynda parallel

HMI gözegçiligi astynda parallel maşyn

Artykmaçlyk

Islendik bölüm özbaşdak birlige öwrülip biler

Deňagramsyz dolandyryş

Elýeterli

SVC

Elýeterli

Ekran

Ekrany / 4.3 / 7 dýuým ekrany ýok (islege görä)

Göwrüm (kVar) 35、50、75、100、150
Garmoniki diapazon

2-nji we 50-nji tertip

Aragatnaşyk porty

RS485

Modullaryň arasynda aragatnaşyk üçin RJ45 interfeýsi

Sesi level derejesi

D 56dB Maks < 69dB (modula ýa-da ýük şertlerine baglylykda)

Gurnama görnüşi Diwara gurlan, tekerli, şkaf
Belentlik

Ulanyş möhleti > 1500m

Temperatura

Işleýiş temperaturasy: -45 ℃ - 55 ℃, ulanylyşy 55 above-dan ýokary

Saklaýyş temperaturasy: -45 ℃ --70 ℃

Çyglylyk

5% - 95% RH, kondensasiýa däl

Gorag synpy

IP20

Önümiň görkezilmegi

AFP tagtasy

Svg statik var generatory FPGA-nyň apparat gurluşyny kabul edýär we komponentleri ýokary hilli.Malylylyk simulýasiýa tehnologiýasy ulgamyň ýylylyk dizaýny üçin ulanylýar we köp gatlakly PCB zynjyr tagtasynyň dizaýny ulgamyň howpsuzlygyny kepillendirýän ýokary we pes woltly ygtybarly izolýasiýa üpjün edýär.

Arza

acvav (1)

Pes woltly transformator oturdylan we uly elektrik enjamlarynyň gapdalynda reaktiw güýç kompensasiýa enjamlary bilen üpjün edilmeli svg statik var generatory (bu milli energiýa bölüminiň düzgünleri), esasanam pes güýji bolan senagat känleri, kärhanalar, ýaşaýyş ýerleri gurulmalydyr.Uly asynkron hereketlendirijiler, transformatorlar, kebşirleýiş maşynlary, deşikler, tornalar, howa kompressorlary, pressler, kranlar, eritme, polat togalanmak, alýumin zynjyr, uly wyklýuçateller, elektrik suwaryş enjamlary, elektrik lokomotiwleri we ş.m. kondisioner, sowadyjylar we ş.m. ünsden düşürip bolmajak reaktiw energiýa sarp ediş desgalarydyr.Oba elektrik togunyň ýagdaýy birneme erbet, sebitleriň köpüsinde elektrik üpjünçiliginiň ýetmezçiligi, naprýa .eniýe üýtgemegi gaty uly, elektrik faktory esasanam pes, öwezini dolmak enjamlaryny oturtmak elektrik üpjünçiliginiň ýagdaýyny gowulandyrmak we elektrik energiýasynyň ulanylyş tizligini ýokarlandyrmak üçin täsirli çäre.Svg statik var generatory iň ideal reaktiw güýç öwezini dolmak enjamy bolmaly.

1. Senagat desgalarynyň ähli görnüşleri
2. Üýtgeýän tizlikli disk (VSD) ulanyp enjamlar
3. enjam enjamlary: elektrik ýaýly peç (EAF), peç (LF) we ark kebşirleýji maşyn
4. Elektrik üpjünçiligini çalyşmak: kompýuter, telewizor, fotokopýatorlar, printer, kondisioner, PLC
5.UPS ulgamy
6. Maglumat merkezi
7. Lukmançylyk enjamlary: MRI skaneri, KT skaneri, rentgen enjamy we çyzykly tizlendiriji
8. Yşyklandyryş enjamlary: LED, floresan lampa, simap bug çyrasy, natriý bug çyrasy we ultramelewşe çyra
9. Gün inwertory we ýel turbinaly generatorlar

Müşderi hyzmaty

1. ODM / OEM hyzmaty hödürlenýär.

2. Çalt sargyt tassyklamasy.

3. Çalt eltmegiň wagty.

4. Amatly töleg möhleti.

Häzirki wagtda bu kompaniýa daşary ýurt bazarlaryny we global ýerleşişini güýçli giňeldýär.Hytaýyň elektrik awtomat önümi, dünýä ýokary hilli önümler bilen hyzmat etmek we has köp müşderi bilen ýeňiş gazanmak ýagdaýyna ýetmek üçin Hytaýyň elektrik awtomat önüminde iň gowy on eksport kärhanasynyň birine öwrülmegi maksat edinýäris.

Noker HYZMATY
Ightük

  • Öňki:
  • Indiki: