3 Faza 400v aýlaw modbus aragatnaşygy bilen gurlan 1.5-75kW motorly ýumşak başlangyç

Gysga düşündiriş:

NK seriýaly aýlanyp geçýän motor ýumşak başlangyjy, içerki aýlaw kontaktorynyň doly sanly önümidir.Düwürtik-kapas asynkron hereketlendirijiler üçin amatly: Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 200V-500V Bahalandyrylan kuwwat: 0.75-75KW.
NK seriýaly aýlanyp geçýän motor ýumşak başlangyjy, hereketlendirijiniň başlangyç prosesinde çalt tizlenmegine we saklananda birneme çaltlaşmagyna gözegçilik edip biler.Şeýle hem, hereketlendirijiler we özi üçin giňişleýin gorag funksiýasyny üpjün edýär.Motoryň ýumşak başlangyjyny modbus aragatnaşygy arkaly uzakdan dolandyryp bilersiňiz, bu gaty amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Motoryň ýumşak başlangyjy, elektron tehnologiýa mikroprosessoryny we awtomatizasiýany birleşdirýän täze görnüşli hereketlendiriji goragçydyr.Dwigateli başlamak, Y-△ başlangyç we awtomatik induksiýa naprýa .eniýesini peseltmek başlangyjy ulanmak arkaly mehaniki we elektrik täsirinden doly gaça durýan we ädim üýtgemezden motory aňsatlyk bilen başlamaga we duruzmaga ukyply we başlangyç toky netijeli azaldyp biler we paýlamak ukyby.Şol bir wagtyň özünde, häzirki transformatorlar we gurlan kontaktorlar bilen aýlanyp geçýän motor ýumşak başlangyjy ýaly, ulanyjynyň ikisini hem ýumşak başlangyç bilen birikdirmeli däl. Bu dizaýn size köp gurluşyk çykdajylaryny tygşytlaýar.

1. Gurlan 3 dürli potensiometr bilen kesgitlenen eňňit we başlangyç naprýa .eniýe
2. Gurlan aýlawdan aýlaň, goşmaça kontaktora zerurlyk ýok
3. Motoryň ýumşak başlangyjy we ýumşak duralgasy bilen
4. Çykyş momenti togtadyş prosesinde saklanyp bilner (Üznüksiz tork gözegçiligi), suw çekiçiniň täsiriniň öňüni alyp biler

5. Daşarky △ , Y ýa-da Içerki △ Sim geçiriş tertibi
6. Aragatnaşygyň hakyky wagty maglumatlary (A, B, C faza tok, ortaça tok) * 1
7. Aragatnaşyk arkaly taryhyň ýalňyş ýazgylaryny okamak (10 taryh gündeligi) * 1
8. Statistika maglumatlary modbus aragatnaşygy arkaly okap bolýar. * 1

Spesifikasiýa

Haryt Spesifikasiýa
Esasy naprýa .eniýe 200-500VAC
Kuwwat ýygylygy 50 / 60Hz
Uýgunlaşdyryjy motor Düwürtik-kapas üç fazaly asynkron motor
Başlangyç wagtlary <5, 5-10 (ýeňil ýük ýa-da ýük ýok)
Dolandyryş çeşmesiniň naprýa .eniýesi 100 ~ 240VAC 24VDC
Başlangyç naprýa .eniýe 30% ~ 70% Ue
Opeapgyt 1 ~ 30s
Eňňidiňi duruz 0 ~ 30s
Artykmaç ýük 3xIe 7 Sec, wagtynda 50%, iş wagty bolsa 50%
Artykmaç dereje 10A
Gorag synpy IP42
Sowuklama nagşy Tebigy ýeliň sowadylmagy
Ulanyljak ýeri Poslaýjy gazdan we geçiriji tozandan gowy howa çalşygy bolan ýapyk ýer.
Daşky gurşawyň ýagdaýy Iň ýokary belentlik : 1000m (3280 ft)
Amal Daşky gurşawyň temperaturasy: 0 ℃ + 50 ℃ (32 ºF-den 122 ºF)Dükanyň temperaturasy: -40 ℃ + 70 ℃ (-40 ºF-den 158 ºF)

Haryt maglumatlary

Içinde aýlanyp geçýän hereketlendirijiniň ýumşak başlangyç gabygynyň esasy gurluşy, ykjam ölçegli we owadan görnüşi bolan plastmassa gabygy, ösen ýer tozy pürküji we plastmassa pürküji tehnologiýasydyr.Hytaýda meşhur SCR markasyny kabul ediň.Iberilmezden ozal berk synag bilen ähli kompýuter tagtasy.Aýlanyp geçýän motorly ýumşak başlangyç gaty amatly hereketlendiriji enjamdyr.

Softumşak başlangyç35 (2)
Softumşak başlangyç35

Model

Soft_starter1

Motor ýumşak stater modeli

Bahalandyrylan güýç

Bahalandyrylan tok

Ossalpyldawuk agram

220V Pe / kWt

400V Pe / kWt

500V Pe / kWt

A

kg

NK401T5-X-3P3

0.37

0.75

1.1

1.5

1

NK402T2-X-3P3

0.55

1.1

1.5

2.2

1

NK4003-X-3P3

0.75

1.5

2.2

3

1

NK404T5-X-3P3

1.1

2.2

3.7

4.5

1

NK407T5-X-3P3

1.5

3.7

5.5

7.5

1

NK4011-X-3P3

2.2

5.5

7.5

11

1

NK4015-X-3P3

3.7

7.5

11

15

1.4

NK4022-X-3P3

5.5

11

15

22

1.4

NK4030-X-3P3

7.5

15

18.5

30

2.4

NK4037-X-3P3

11

18.5

22

37

2.4

NK4045-X-3P3

15

22

30

45

2.4

NK40 60-X-3P3

18.5

30

37

60

2.4

NK4075-X-3P3

22

37

45

75

2.4

NK4090-X-3P3

25

45

55

90

5.2

NK40110-X-3P3

30

55

75

110

5.2

NK40150-X-3P3

37

75

90

150

5.2

1) ordinaryönekeý ýük üçin: Nasoslar, kompressorlar we ş.m. ýaly hereketlendirijiniň namaplatasynda bellenen hereketlendirijileriň tizligine görä degişli aýlawly hereketlendiriji ýumşak başlangyç modelleri saýlanyp bilner.

2) Agyr ýük üçin: Uly kuwwatly oturdylan aýlanyp geçýän motorly ýumşak başlangyç modeli, merkezden gaçyryş enjamy, eziji maşyn, garyşyk we ş.m. ýaly hereketlendirijiniň adynyň kesgitlenen tokyna görä saýlanyp bilner.;

3) startygy-ýygydan başlamak üçin: Motor adynyň belgisi bilen bellenen hereketlendirijiniň bahalandyrylan tokyna görä, has ýokary göwrümli hereketlendiriji ýumşak başlangyjy saýlaýarys.

4) Modbus aragatnaşyk funksiýasy islege bagly, modbus aragatnaşygy bilen hereketlendiriji ýumşak başlangyç gerek bolsa, zakaz edeniňizde bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

5) Dolandyryş güýji DC24v, AC 220V islege bagly.

6) Motoryň ýumşak başlangyç panelinde başlamak düwmesi islege bagly däl.

Ölçegi

Soft_starter1
Softumşak_starter3

Arza

Soft_starter4
Soft_starter6
Softumşak_starter5

Motoryň ýumşak başlangyjyndan aýlanmak aşakdaky ýaly giňden ulanylyp bilner:

1. Suw nasosy

Nasos goýmalarynyň dürli görnüşlerinde elektrik togunyň ýokarlanmagy töwekgelçiligi bar.Motoryň ýumşak başlangyjyny oturtmak we toky ýuwaş-ýuwaşdan motora iýmitlendirmek arkaly bu töwekgelçiligi ep-esli azaldyp bolar.

2. Konweýer kemeri

Konweýer kemerini ulananyňyzda duýdansyz başlamak problema döredip biler.Guşak çekilip, nädogry bolup biler.Yzygiderli başlamak, kemeriň hereketlendiriji böleklerine gereksiz stres goşýar.Motor ýumşak başlangyjy gurmak bilen, kemer has haýal başlar we kemer dogry ýolda galmagy ähtimal.

3. Janköýer we şuňa meňzeş ulgamlar

Guşak sürüjileri bolan ulgamlarda ýüze çykyp biljek meseleler konweýer kemerleri bilen ýüze çykýanlara meňzeýär.Birdenkä, ýiti başlangyç kemeriň ýoldan süýşmek howpuny aňladýar.Motor ýumşak başlangyç bu meseläni çözüp biler.

4. Beýlekiler

Önüm Dispaly

Softumşak başlangyç29
Softumşak başlangyç30
微 信 图片 _20210316154606
1666947088409

Müşderi hyzmaty

1. ODM / OEM hyzmaty hödürlenýär.

2. Çalt sargyt tassyklamasy.

3. Çalt eltmegiň wagty.

4. Amatly töleg möhleti.

Häzirki wagtda bu kompaniýa daşary ýurt bazarlaryny we global ýerleşişini güýçli giňeldýär.Hytaýyň elektrik awtomat önümi, dünýä ýokary hilli önümler bilen hyzmat etmek we has köp müşderi bilen ýeňiş gazanmak ýagdaýyna ýetmek üçin Hytaýyň elektrik awtomat önüminde iň gowy on eksport kärhanasynyň birine öwrülmegi maksat edinýäris.

Noker HYZMATY
Ightük

  • Öňki:
  • Indiki: