Senagat derejesi 30a 50a 75a 100a 150a ýokary goragly işjeň güýç süzgüji Apf

Gysga düşündiriş:

Gitdigiçe köp ýük çyzykly däl, elektrik toruna garmonikany girizýär we şeýlelik bilen güýç hiline ep-esli zyýan ýetirýär.NK işjeň garmoniki süzgüç ahf, islenmeýän garmonikany netijeli peseldýän ideal önümdir.Çyzykly däl ýükler, çyzykly ýüklerden tapawutlylykda has ýygy-ýygydan ýaýbaňlandy: sürüjiler ulgamynda ýygylyk öwrüjiler, IT we aragatnaşyk enjamlarynda ulanylýan köp sanly wyklýuçatel elektrik üpjünçiligi, şeýle hem öý elektronikasynda barha köpelýär.

Hatda yşyklandyryş tehnologiýasy esasan çyzykly däl elektrik üpjünçiligini ulanýar.Çyzykly däl ýükler senagat zawodlarynda, ofis binalarynda, maglumat merkezlerinde ýa-da hatda hususy öýlerde barha köpelýär.Kompaniýamyzyň köp ýyllyk tejribesine esaslanýan senagat derejeli işjeň güýç süzgüji apf, gaty ygtybarly önüm.Ulanyjy parametrleri sazlap biler, şonuň üçin işjeň garmoniki süzgüç ahf bir wagtyň özünde garmonikany süzüp biler, reaktiw güýji dinamiki öwezini dolup biler, üç fazaly deňagramsyzlygyň öwezini dolup biler we naprýa dropeniýeniň düşmeginiň öwezini dolup biler we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Işjeň güýç süzgüji apf garmoniki tolkunyň dinamiki süzülmesi we reaktiw güýç öwezini dolmak üçin elektron enjamyň täze görnüşidir.Garmoniki tolkuna hakyky wagtda süzgüç we kompensasiýa geçirip biler (ululygy we ýygylygy üýtgedilýär) we dinamiki reaktiw güýç, we adaty garmoniki basyşyň we adaty süzgüçleriň reaktiw öwezini dolmagyň usullarynyň kemçiliklerini ýeňip geçmek üçin ulanylýar, şeýlelik bilen yzygiderli garmoniki süzgüç funksiýasyny durmuşa geçirýär we reaktiw güýç öwezini dolmak funksiýasy.Mundan başga-da, güýç, metallurgiýa giňden ulanylýar.nebit, port, himiýa we senagat we magdan kärhanalary.

Işjeň garmoniki süzgüç ösen modul dizaýnyny kabul edýär.Işjeň süzgüç ulgamy bir ýa-da birnäçe AHF modulyndan we goşmaça sensor ekrany HMI-den ybarat.Her AHF moduly garaşsyz garmoniki süzgüç ulgamy bolup, ulanyjylar AHF modullaryny goşmak ýa-da aýyrmak arkaly garmoniki süzgüç ulgamynyň konfigurasiýasyny üýtgedip bilerler.

AHF üç sany gurnama re iniminde elýeterlidir: teker oturdylan, diwara gurlan, şkaf oturdylan.

1. Modul dizaýny, islendik modulyň näsazlygy beýleki modullaryň kadaly işlemegine täsir etmez, ähli enjamlaryň ygtybarlylygyny ep-esli ýokarlandyrar;köp göni paralel amalyň göwnejaý giňelmegine ýetip biler. Ussat gul dolandyryş tertibi birnäçe bölüm giňeldilende ulanylýar;köp modul paralel birikdirilende, ähli modullar häzirki transformatorlaryň toplumyny paýlaşyp bilerler.
2. 2-den 50 esse ýa-da ondanam az üýtgeşik tertipli garmoniki toklar bir wagtyň özünde süzülip bilner we süzgüçiň 13 görnüşiniň garmonikasy zerur bolanda kesgitlenip bilner. Currentüküň häzirki ýoýulma derejesi> 20% bolanda, 85% -den az bolmaly däldir;häzirki ýüküň ýoýulma derejesi <20% bolanda, 75% -den az bolmaly däldir;reaktiw güýç öwezini dolmak güýç faktoryny 1-e ýetirip biler;deňagramlylygy doldurmak üçin üç fazaly häzirki deňagramsyzlygy düzedip bolar;
3. Daşary ýurtdan getirilen halkara meşhur markanyň bäşinji nesli IGBT ulanyň, ýüküň garmoniki tokyna görä çykaryşy awtomatiki sazlap we dinamiki süzgüç;
4. Çalt işleýiş tizligi we ýokary ygtybarlylygy bolan Amerikan Xilinx harby derejeli FPGA dolandyryş çipini ulanyň;
5. Gatnaşykly dizaýn bilen, tozan we ýagyş, agyr şertlerde ulanmaga uýgunlaşyp, zynjyr tagtasyna ýapyşmaz;
6. Süzmek, reaktiw güýjüň öwezini dolmak, üç fazaly deňagramsyzlygyň öwezini dolmak bir ýa-da köp saýlanyp bilner we funksiýalaryň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitläp biler;
7. Süýşýän penjiräniň gaýtalanýan DFT kesgitleme algoritmini ulanyň, hasaplamagyň tizligi çalt, wagtlaýyn jogap wagty 0,1m-den az, enjamyň öwezini dolmagyň doly jogap wagty 20m-den az;

8. Çykyş süzgüji, tora birikmek üçin LCL gurluşyny ulanýar we öz ýokary ýygylykly göterijisi tora gaýdyp gelmeýär we elektrik paýlaýyş ulgamynda beýleki enjamlara päsgelçilik ýok;
9. Doly gorag funksiýalary, şol sanda aşa naprýa; eniýe, aşa tok, aşa yssy, gysga utgaşma we beýleki doly gorag funksiýalary, şeýle hem ulgamyň öz-özüni anyklamak funksiýasy;
10. Başlan pursatynda aşa köp tokdan gaça durmak üçin ýumşak başlangyç dolandyryş aýlawy bar we bahalandyrylan aralyklaryň arasynda tok çäklendirýär;
11. Ygtybarly tok çäklendiriji dolandyryş baglanyşygyny ulanyň.Ulgamda öwezini dolmaly tok enjamyň bahalandyrylan kuwwatyndan has ýokary bolsa, enjam awtomatiki usulda çykyşy 100% kuwwat bilen çäklendirip biler, kadaly işlemegini dowam etdirer we artykmaç ýüklemek ýaly kemçilikler bolmaz;
12. Esasy zynjyr üç derejeli topologiýany ulanýar we çykyş tolkun formasy ýokary hilli we pes kommutasiýa ýitgisine eýe;
13. Diwara gurlan modul, parametrleri düzmek, parametrleri görmek, ýagdaýy görmek, hadysalary görmek we başgalar üçin 4.3 duýgur ekran bilen üpjün edilýär. Şeýle hem, işlemek aňsat bolan ýokary kesgitli 7 dýuým duýgur ekran bilen merkezi gözegçilikde saklanyp bilner.Ekranda ulgamy we enjamyň işleýiş parametrleri hakyky wagtda görkezilýär we näsaz duýduryş funksiýasy bar.
14. Ulanyjylar üçin ýer tygşytlaň, 600 mm giňlikdäki şkafyň iň ýokary güýji 300A / 200kvar, 800 mm giňlikdäki şkafyň güýji 750A / 500kvar ýetip biler.

svg
APF pinciple

Elektrik togy öçürilenden soň, elektrik togy wagtynda DC awtobus kondensatorlaryna toruň dessine täsiriniň öňüni almak üçin ilki bilen APF / SVGlyDC awtobus kondensatoryny ýumşak başlangyç rezistor arkaly zarýad alýar. Udc awtobus naprýa .eniýesi öňünden kesgitlenen baha ýetende esasy kontakt ýapylýar. Energiýa saklaýjy enjam hökmünde DC kondensatory IGBT arkaly kompensasiýa tokynyň daşarky çykyşyna energiýa berýär inwertor we içerki reaktor. APF / SVG häzirki signaly daşarky KT arkaly signal kondisioner zynjyryna, soňra bolsa kontrolleýere iberýär. Gözegçi nusga alýan toky dargadýar, her garmoniki tok, reaktiw tok we üç fazaly deňagramsyz tok çykarýar we toplanan komponenti öwezini dolmak üçin öwezini dolmak üçin deňeşdirýäriberilditapawut almak üçin APF / SVG tarapyndan.Hakyky kompensasiýa signaly hereketlendiriji zynjyrdan çykýar we IGBT öwrüjisi ýapyk gözegçilik gözegçiligini amala aşyrmak we öwezini dolmak funksiýasyny tamamlamak üçin kompensasiýa tokyny elektrik toruna sanjym edýär.

işjeň garmoniki süzgüç

Işjeň garmoniki süzgüç gysylan (NPC) topologiýasynda 3 derejeli bitarap nokatda işleýär.Aboveokardaky görkezilişi ýaly, adaty 2 derejeli topologiýa zynjyrynyň gurluşy 6 IGBT-den (her faza pininde we häzirki ýolda 2 IGBT güýç enjamy) we 3 derejeli topologiýada 12 IGBT bar (her tapgyrda 4 IGBT) gysgyçlarda we häzirki ýollarda güýç enjamlary).

3 derejeli topologiýa zynjyry çykyşda üç awtobus derejesini döredip biler, şol sanda DC awtobus polo positiveitel naprýa .eniýe, nol naprýa .eniýe we DC awtobus otrisatel naprýa .eniýe.Iki derejeli topologiýa zynjyry diňe polo positiveitel we otrisatel naprýa .eniýeleri çykaryp biler.Şol bir wagtyň özünde üç derejeli topologiýa zynjyry has ýokary hilli we has gowy garmoniki çykyş naprýa .eniýesini üpjün edýär, şeýlelik bilen çykyş süzgüç talaplaryny we baglanyşykly çykdajylary azaldýar.

Spesifikasiýa

Tor naprýa .eniýesi (V) 400
690
Tor naprýa .eniýe diapazony -20% - + 20%
Tor ýygylygy (Hz)

50/60 (-10% - + 10%)

Garmoniki süzgüç ukyby Adaty JB / T11067-2011 pes woltly işjeň güýç süzgüçinden has gowudyr.
KT gurnamak usuly

Closedapyk ýa-da açyk aýlaw (Paralel işlemekde açyk aýlaw maslahat berilýär)

KT gurnama ýagdaýy

Grid tarapy / ýük tarapy

Jogap bermek wagty

< 20ms

Baglanyş usuly

3 simli / 4 simli

Artykmaç kuwwat

110% Üznüksiz iş, 120% -1min

Zynjyryň topologiýasy

Üç derejeli topologiýa

Kommutasiýa ýygylygy (khz)

20 KHz

Gorag funksiýasy

Modullaryň arasynda parallel

Artykmaçlyk Artykmaç ýaly 20-den gowrak gorag-naprýa .eniýe, aşagynda-naprýa .eniýe, aşa gyzmak, artykmaç-tok, gysga utgaşma we ş.m.
Ekran

Ekrany / 4.3 / 7 dýuým ekrany ýok (islege görä)

Setiriň häzirki reýtingi (A) 35、50、75、100、150、200 100
Garmoniki diapazon

2-nji we 50-nji tertiptäsin wagtlar

Aragatnaşyk porty

RS485

Aragatnaşyk usuly

RS485, Modbus teswirnamasy

Kompýuter programma üpjünçiligi Hawa, ähli parametrleri kabul ediji kompýuter kesgitläp biler
Roralňyşlyk duýduryşy Hawa, 500-e çenli duýduryş habary ýazga alnyp bilner
Monitoring Her modulyň / ähli enjamyň merkezleşdirilen gözegçiliginiň garaşsyz gözegçiligini goldaň
Sesi level derejesi

< 60dB

Gurnama görnüşi Diwara gurlan, tekerli, şkaf
Belentlik

Ulanyş möhleti > 1500m

Temperatura

Işleýiş temperaturasy: -45 ℃ - 55 ℃, ulanylyşy 55 above-dan ýokary

Saklaýyş temperaturasy: -45 ℃ --70 ℃

Çyglylyk

5% - 95% RH, kondensasiýa däl

Gorag synpy

IP42

Taslama / tassyklamalar

EN 62477-1 (2012), EN 61439-1 (2011)

EMC

EN / IEC 61000-6-4, A synp

Şahadatnama

CE, CQC

Önümiň görkezilmegi

AFP tagtasy

Işjeň güýç süzgüji FPGA-nyň apparat gurluşyny kabul edýär we komponentleri ýokary hilli.Malylylyk simulýasiýa tehnologiýasy ulgamyň ýylylyk dizaýny üçin ulanylýar we köp gatlakly PCB zynjyr tagtasynyň dizaýny ulgamyň howpsuzlygyny kepillendirýän ýokary we pes basyşyň ygtybarly izolýasiýasyny üpjün edýär.

Arza

işjeň garmoniki süzgüç şkafy

Işjeň elektrik süzgüji elektrik ulgamynda, elektroplatirlemekde, suw arassalaýjy enjamlarda, nebithimiýa kärhanalarynda, iri söwda merkezlerinde we ofis binalarynda, takyk elektronika kärhanalarynda, howa menzili / port elektrik üpjünçiligi ulgamy, lukmançylyk edaralary we ş.m. giňden ulanylyp bilner.Dürli amaly obýektlere görä, APF işjeň süzgüçiň ulanylmagy elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny üpjün etmekde, päsgelçiligi azaltmakda, önümiň hilini ýokarlandyrmakda, enjamlaryň ömrüni uzaltmakda, enjamlaryň zaýalanmagyny azaltmakda we ş.m.

Işjeň garmoniki süzgüç, esasan aşakdaky ýaly ulanylýar:

1) Maglumat merkezi we UPS ulgamy;

2) Täze energiýa energiýasy öndürmek, mysal üçin PV we ýel energiýasy;

3) takyk enjamlary öndürmek, mysal üçin ýekeje kristal kremniý, ýarymgeçiriji;

4) Senagat önümçilik enjamy;

5) Elektrik kebşirleýiş ulgamy;

6) Plastmassa senagat enjamlary, mysal üçin ekstruziýa maşynlary, sanjym galyplaýjy maşynlar, galyplaýyş maşynlary;

7) Ofis binasy we söwda merkezi;

Müşderi hyzmaty

1. ODM / OEM hyzmaty hödürlenýär.

2. Çalt sargyt tassyklamasy.

3. Çalt eltmegiň wagty.

4. Amatly töleg möhleti.

Häzirki wagtda bu kompaniýa daşary ýurt bazarlaryny we global ýerleşişini güýçli giňeldýär.Hytaýyň elektrik awtomat önümi, dünýä ýokary hilli önümler bilen hyzmat etmek we has köp müşderi bilen ýeňiş gazanmak ýagdaýyna ýetmek üçin Hytaýyň elektrik awtomat önüminde iň gowy on eksport kärhanasynyň birine öwrülmegi maksat edinýäris.

Noker HYZMATY
Ightük

  • Öňki:
  • Indiki: