Noker 0-10v 4-20ma Üç fazaly sanly skr güýç düzgüni 380v

Gysga düşündiriş:

NK30T seriýaly üç fazaly sanly güýji kadalaşdyrmak, ýokary gözegçilik takyklygy, kiçi göwrümi we beýleki aýratynlyklary bilen iň täze güýç elektron dolandyryş tehnologiýasyny, termiki simulýasiýa tehnologiýasyny kabul edýär.

Scr güýç dolandyryjysy umumy elektrik ýyladyşda, ýüzýän aýna önümçilik liniýasynda, monokristally kremniýde, polisilikon ýyladyşda, metal materialdan ýasalan we beýleki ýagdaýlarda giňden ulanylýar, müşderilerimiz tarapyndan ýokary baha berildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Elektrik üpjünçiligini gözegçilikde saklamak üçin, scr güýç dolandyryjysy diýlip hem atlandyrylýan Scr güýç sazlaýjy.Olar tok naprýa .eniýesini garşylykly we induktiw ýüklerde üýtgetmek üçin niýetlenendir.Tiristor güýç dolandyryjylary ýüklemek üçin elektrik üpjünçiliginiň aňsat usulyny üpjün edýär.Konaktorlardan tapawutlylykda, elektromehaniki hereketlendirijiler ýok.Scr güýç sazlaýjy kremnini düzediji (scr), arka pcb tagtasyny, tok transformatorlaryny, temperatura transformatoryny arka arka birikdirýär.Tiristory faza burçy we nol haç bilen dolandyrmak üçin trigger pcb tagtasy bilen iki modeli ýaryldy.Häzirki transformatorlar hemişelik tok dolandyryşy we häzirki gorag hökmünde üç fazaly toky kesgitleýärler.Temperatura transformatorlary, Scr-iň howpsuz bolmagy üçin gyzdyryjy temperaturany kesgitleýär.

1. Gurlan ýokary öndürijilikli, pes güýçli mikrokontrol;
2. Periferiýa aýratynlyklary;
2.1.Berlen 4-20mA we 0-5V / 10v iki goldaw;
2.2.Iki wyklýuçatel giriş;
2.3.Esasy aýlaw naprýa; eniýesiniň giň diapazony (AC110--440V);
3. Netijeli sowadyjy ergin, şeýle kiçi göwrüm, ýeňil agram;
4. Amaly duýduryş funksiýasy;

4.1.Faza şowsuzlygy;
4.2.Gyzgynlyk;
4.3 Artykmaç;
4.4.Breakük arakesmesi;
5. Bir röle çykyşy, 3A AC250V, 3A DC30V;
6. RS485 aragatnaşygyny merkezleşdirilen gözegçiligi ýeňilleşdirmek;

wava (4)

Spesifikasiýa

Haryt Spesifikasiýa
Elektrik üpjünçiligi Esasy güýji: AC260--440v, dolandyryş güýji: AC160-240v
Kuwwat ýygylygy 45-65Hz
Bahalandyrylan tok 25a --- 320a
Sowuklama usuly Zor bilen sowatmak
Gorag Faza ýitirilýär, tokdan, yssydan, aşa ýükden, ýük ýitirilýär
Analog giriş Iki sany analog giriş, 0-10v / 4-20ma / 0-20ma
Sanly giriş Iki sanly giriş
Röle çykyşy Bir röle çykyşy
Aragatnaşyk Modbus aragatnaşyk
Trigger tertibi Faza burç trigger, nol kesiş trigger
Takyklyk ± 1%
Durnuklyk ± 0,2%
Daşky gurşawyň ýagdaýy 2000 metrden aşakda.Belentlik 2000 m-den ýokary bolanda tizlik güýjüni ýokarlandyryň.Daşky gurşawyň temperaturasy: -25 + 45 ° C.Daşky gurşawyň çyglylygy: 95% (20 ° C ± 5 ° C)Wibrasiýa <0.5G

Terminallar

NK30T scr güýç sazlaýjy terminaly

Giň elektrik üpjünçiligi bilen sanly güýji kadalaşdyrmak 260-440v aralygynda, 0-10v / 4-20mA analog giriş, 2 sanly giriş, modbus aragatnaşygy skr güýç sazlaýjysyny uzakdan dolandyrmak üçin ulanylyp bilner.PID temperatura moduly bilen zerur bolsa, islege bagly däl.Indi goşmaça temperatura modulyny goşmaly däl.

Klawiaturanyň işleýşi

NK10T scr güýç sazlaýjy paneli

Üç fazaly tiristor güýç dolandyryjysy 4 bitli sanly turba displeýini kabul edýär, gözüňi özüne çekiji sanly turba displeýiniň ýagtylygy ýokary, ygtybarlylygy.Powerhli parametrleri we güýç sazlaýjynyň ýagdaýyny, näsazlyk maglumatlary görkezip biler.Adamlaşdyrylan dizaýn, güýç sazlaýjy meýdan maglumatlaryny düzmek we ýagdaýy görkezmek üçin örän amatly.

Ölçegi

aswaw (7)

Kuwwat gözegçisiniň gabygy ýokary hilli sowuk togalanan polatdan ýasalýar, üstü okislenme bilen, poroşok bolsa ýokary temperatura garşylygy we antioksidlenme aýratynlyklaryna eýe bolan elektrostatik pürküji bilen bejerilýär.Kuwwat sazlaýjy ykjam gurluş dizaýnyna, kiçi göwrümine we ýeňil agramyna eýe.

Arza

noker = thyristor_power-controller_pcb_board
scr_power_regulator_test
scr_power_regulator_application
scr_power_regulator_application

Üç fazaly sanly güýji kadalaşdyrmak garşylykly we induktiw iki görnüşli ýükleri goldaýar.Käbir programmalar scr power sazlaýjy giňden ulanylýar:

1. Alýumin eritýän peçler;

2. Peçleri saklamak;

3. Gazanlar;

4. Mikrotolkun guradyjylar;

5. Köp zolakly guradyjy we bejeriş serişdeleri;

6. Esasy galyplar üçin köp zolakly ýyladyşy talap edýän plastmassa sanjym galyplary;

7. Plastiki turbalar we listler ekstruziýasy;

8. Metal listleri kebşirlemek ulgamlary;

Müşderi hyzmaty

1. ODM / OEM hyzmaty hödürlenýär.

2. Çalt sargyt tassyklamasy.

3. Çalt eltmegiň wagty.

4. Amatly töleg möhleti.

Häzirki wagtda bu kompaniýa daşary ýurt bazarlaryny we global ýerleşişini güýçli giňeldýär.Hytaýyň elektrik awtomat önümi, dünýä ýokary hilli önümler bilen hyzmat etmek we has köp müşderi bilen ýeňiş gazanmak ýagdaýyna ýetmek üçin Hytaýyň elektrik awtomat önüminde iň gowy on eksport kärhanasynyň birine öwrülmegi maksat edinýäris.

Noker HYZMATY
Ightük

  • Öňki:
  • Indiki: