Üç fazaly gibrid gün suw nasosy inwertory 1.5kw-500kw

Gysga düşündiriş:

Gün massiwinden, gün nasos inwertoryndan, Ac suw nasosyndan we bakdan ybarat gün nasos ulgamy, suw nasosynyň üsti bilen çuň guýudan, derýalardan, köllerden we beýleki suw çeşmelerinden göni suw almak üçin gün öýjügini elektrik üpjünçiligi hökmünde ulanýar.

Gün massiwi gün radiasiýasyny siňdirýär we tutuş ulgam üçin elektrik üpjünçiligi bilen üpjün etmek üçin ony elektrik energiýasyna öwürýär.Gün nasos inwertory, Dc çykyşyny gün massiwinde Ac-a öwürýär we suw nasosyny herekete getirýär;Mundan başga-da, iň ýokary elektrik nokadyny yzarlamak we gün energiýasyny has köp ulanmak üçin hakyky wagtda gün şöhlesiniň intensiwligine görä çykyş naprýa .eniýesini we ýygylygyny sazlaýar.Gün şöhlesiniň intensiwligi pes bolanda, gün nasos ulgamy goşmaça elektrik üpjünçiligi üçin gözenegiň güýjüne geçip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Gibrid gün suw nasos inwertory gün panelinden DC güýjüni gönüden-göni alýar we suw nasosyny üpjün etmek üçin AC güýjüne öwürýär.Iň ýokary güýç nokadyny yzarlamak (MPPT) we gün energiýasynyň iň köp ulanylmagy gün şöhlesiniň intensiwligine görä hakyky çykyş ýygylygyny sazlamak arkaly alnyp bilner.Gün fotowoltaik suw nasos ulgamy 3 bölekden ybarat: 1. Gün panelleri, 2. Gün suw nasosynyň inwertory, 3. Suw nasosy.

1. Ulgam awtomatiki usulda irden başlaýar we agşam saklanýar.Backtiýaçlyk batareýa zerurlygy bolmazdan, gün şöhlesi bolanda ajaýyp işläp biler.

2. applicationshli programmalara degişli we laýyk suw nasoslaryny talap edýär.

3. Gün panelleriniň we Ac nasoslarynyň ähli görnüşlerine laýyk gelýär.

4. GPRS tarapyndan hakyky wagt işleýiş ýagdaýy we uzakdan gözegçilik etmek.

5. Bulutly howada-da gowy öndürijilik.

6. Wagtyň geçmegi bilen maýa goýumynyň girdejisi dizel öndürijilerinden has ýokary.

7. Kämil goragly enjamlar, hiç bir adamyň nobatçy bolmagyny talap etmeýär, doly awtomatiki işleýär.

Spesifikasiýa

Haryt Tehniki görkeziji Spesifikasiýa
Giriş DC naprýa .eniýesini giriziň 200--450V (220V nasos)300--900V (380V nasos)
Çykyş Çykyş naprýa .eniýesi 0 - giriş naprýa .eniýesi
  

 

 

 

 

 

 

Dolandyryş aýratynlyklary

Dolandyryş tertibi V / F gözegçilikSensiz wektor dolandyryşy
Işleýiş buýrugy tertibi Klawiatura dolandyryşyTerminal gözegçiligi

Aragatnaşyk aragatnaşygy

Quygylygy sazlamak tertibi MPPT awtomatiki düzgünleşdirmekCVT (hemişelik naprýa) eniýe)
Artykmaç kuwwat 150% 60s, 180% 10s, 200% 3s
Başlangyç momenti 0.5Hz / 150% (SVC), 1Hz / 150% (V / f)
Tizligi sazlamak diapazony 1: 100 (SVC), 1:50 (V / f)
Tizligi dolandyrmagyň takyklygy ± 0,5% (SVC)
Daşaýjy ýygylygy 1.0--16.0kHz, temperatura we ýük aýratynlyklaryna görä awtomatiki düzülýär
Quygylygyň takyklygy Sanly sazlama: 0.01HzAnalog sazlama: iň ýokary ýygylyk * 0.05%
Tork güýçlendirmek Awtomatiki tork güýçlendirmek, el bilen tork ýokarlandyrmak: 0,1% - 30.0%
V / F egrisi Üç görnüş: çyzykly, köp nokat we inedördül görnüş (1,0 güýç, 1,4 güýç, 1,6 güýç, 1.8 güýç kwadrat)
Tizlenme / tizlenme tertibi Göni çyzyk / S egrisi;tizlenmäniň / tizlenmäniň dört görnüşi, aralygy: 0,1s - 3600.0s
Dolandyryş funksiýasy Artykmaç woltly we aşa tokly gözegçilik Işleýiş döwründe tok we naprýa .eniýäni awtomatiki çäklendiriň, ýygy-ýygydan we aşa naprýa .eniýeniň gaçmagynyň öňüni alyň
Näsazlygy goramak funksiýasy Artykmaç erişli, aşa woltly, naprýa undereniýedäki, aşa gyzýan, adaty faza, artykmaç ýüklemek, gysga ýol we ş.m. ýaly 30-a çenli ýalňyş gorag, şowsuzlyk wagtynda jikme-jik işleýiş ýagdaýyny ýazga alyp biler we ýalňyş awtomatiki täzeden düzmek funksiýasyna eýe
Gün nasos ulgamy üçin ýörite funksiýalar MPPT (Maksimum güýç nokady yzarlamak), gury kran goragy, suw derejesindäki datçigiň näsazlygyndan goramak, suwuň doly gyzmagy, güneşiň gowşak gyzmagy, doly awtomatiki işlemek, PV girişini awtomatiki çalyşmak we beýleki güýç girişleri
Giriş / çykyş terminallary Giriş terminallary Programmirläp bolýan DI: 3 sany giriş giriş1 programmirläp bolýan AI: 0-10V ýa-da 0 / 4--20mA
Çykyş terminallary 2 röle çykyşy
Aragatnaşyk terminallary RS485 aragatnaşyk interfeýsini hödürläň, MODBUS-RTU aragatnaşyk protokolyny goldaň
Adam maşyn interfeýsi LED displeý Encyygylyk sazlamasyny, çykyş ýygylygyny, çykyş naprýa .eniýesini, çykyş tokyny we ş.m. görkeziň
Köp funksiýaly açar QUICK / JOG açary, köpugurly açar hökmünde ulanylyp bilner
Daşky gurşaw Daşky gurşawyň temperaturasy -10 ℃ --- 40 ℃ temperature temperatura her 1 rise ýokarlananda 4% peseldi (40 ℃ --50 ℃)
Çyglylyk 90% RH ýa-da ondanam az (kondensasiýa däl)
Belentlik ≤1000M , çykyş bahasy, > 1000M , çykaryldy
Saklaýyş temperaturasy -20 ℃ --- 60 ℃

Garnituralar

sdtrfd (1)
sdtrfd (2)

Arza

sdtrfd (3)
sdtrfd (4)

Gün nasos inwertor ulgamy günüň çydamly energiýasyny ulanýar, gün doganda işleýär we güne dynç alýar, işgärleriň aladasyz, gazylyp alynýan energiýa bolmazdan, hemmetaraplaýyn elektrik seti, garaşsyz iş, ygtybarly we ygtybarly.Ekin meýdanlaryny suwarmak, önümçiligi gowulandyrmak, suw tygşytlamak we energiýa tygşytlamak, şeýle hem adaty energiýa we elektrik energiýasynyň giriş çykdajylaryny ep-esli azaltmak üçin damjalaýyn suwaryş, suw sepiji suwaryş, deňiz suwaryş we beýleki suwaryş desgalary bilen ulanylyp bilner.Şol sebäpden, gazylyp alynýan energiýanyň ornuny tutmak üçin arassa energiýany ulanmagyň iň täsirli usulyna öwrüldi we dünýädäki “azyk meselesi” we “energiýa meselesi” hemmetaraplaýyn çözgüdiň täze energiýa we täze tehnologiýa amaly önümine öwrüldi.

Müşderi hyzmaty

1. ODM / OEM hyzmaty hödürlenýär.

2. Çalt sargyt tassyklamasy.

3. Çalt eltmegiň wagty.

4. Amatly töleg möhleti.

Häzirki wagtda bu kompaniýa daşary ýurt bazarlaryny we global ýerleşişini güýçli giňeldýär.Hytaýyň elektrik awtomat önümi, dünýä ýokary hilli önümler bilen hyzmat etmek we has köp müşderi bilen ýeňiş gazanmak ýagdaýyna ýetmek üçin Hytaýyň elektrik awtomat önüminde iň gowy on eksport kärhanasynyň birine öwrülmegi maksat edinýäris.

Noker HYZMATY
Ightük

  • Öňki:
  • Indiki: